จิตวิทยาทั่วไป = General Psychology /

ผู้แต่ง
มุกดา ศรียงค์
Corporate Author
นวลศิริ เปาโรหิตย์, สิริวรรณ สาระนาค, สุวิไล เรียงวัฒนสุข, นิภา แก้วศรีงาม
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2553
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 6