สัปปุริสธรรม /

ผู้แต่ง
พระอาจารย์ทูล ขิปฺปปญฺโญ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : วัดป่าบ้านค้อ, 2548
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1