การพัฒนาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ค 204 เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละโดยใชเกมประกอบบทเรียนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ จังหวัดนครสรรค์ = The Development of Mathematics Instrustion For the Course Mathematics 204 on Ratio and Percent Using Mathematical Games For Mathayom Suksa II Students at Chumsaengchanutid School in Nakhon Sawan Province /

ผู้แต่ง
ศศิธร จำเนียรผล
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2541
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1