การพัฒนาการเรียนการสอน วิชาคณิตศาสตร์ ค 014 เรื่องเวกเตอร์โดยใช้ชุดการสอน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม = The Development of Mathematics Instrustion on Vectors For the Course Mathematics 014 Using Instructional Packages For Mathayom Suksa V Students at Phapathomwittayalai School in Nakhon Pathom Province /

ผู้แต่ง
ศรีสกุล สุขสว่าง
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2541
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1