การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นศูนย์กลางในเรื่องการดำเนินการทางธุรกิจ รายวิชาคณิตศาสตร์การตลาด สำหรับนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี = Development of Problem-Based Instructional Activities for the Business Operation Topic in the Marketing Mathematics Course for Higher Vocational Certificate Students of Lampang College of Commerce and Technology /

ผู้แต่ง
อัญชุลี พันธ์เครือบุตร
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2544
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1