การพัฒนาชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์วิชางานห้องสมุด สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (เล่ม 1-2) = The Development of Experience-Based instructional Packages on Library Work for Upper Secondary School Students (Vol.1-2) /

ผู้แต่ง
อมรรัตน์ วรรณา
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2543
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1