การพัฒนาชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์วิชางานห้องสมุด สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (เล่ม 1-2) = The Development of Experience-Based instructional Packages on Library Work for Upper Secondary School Students (Vol.1-2) /

ผู้แต่ง
อมรรัตน์ วรรณา
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.3 อ286ก 2543
พิมพ์ลักษณ์
นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2543
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
ฎ, 1074 หน้า (2 เล่ม) : ภาพประกอบ, ตาราง ; 30 ซม.