การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ เรื่องพาราโบลาโดยใช้เครื่องคิดเลขกราฟิก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเมืองถลาง จังหวัดภูเก็ต = Development of Mathenatics Instructional Activities Using Graphic Calculator On The Topic Of Parabola For Matha Yom Suksa III Students of Muang Thalang School in Phuket Province /

ผู้แต่ง
ถนอมเกียรติ งานสกุล
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.3 ถ141ก 2544
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2544
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
ฌ, 282 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.