ประวัติศาสตร์อารยธรรมไทย = History of Thai Civilization /

ผู้แต่ง
ธิดา สาระยา
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง,
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1