นิพพาน /

ผู้แต่ง
พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.3123 พ334น 2542
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2542
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
228 หน้า ; 18 ซม.