คู่มือพุทธมามกะ ฉบับ ความรู้พื้นฐานก่อนไปวัด

ผู้แต่ง
พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตฺตชีโว)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : กองวิชาการ อาศรมบัณฑิต, 2552
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1