วัฒนธรรม ศาสนา และชาติพันธุ์ : วิเคราะห์สังคมไทยแนวมานุษยวิทยา /

ผู้แต่ง
อมรา พงศาพิชญ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 3