ประมวลสาระชุดวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร 60704 หน่วยที่ 6-10 = Agricultural Economics /

Corporate Author
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศิลปศาสตร์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2544
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2