เอกสารการสอนชุดวิชาองค์การและการจัดการและการจัดการเชิงกลยุทธ์ = Organization and management and strategic management /

Corporate Author
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1