เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการธุรกิจการพิมพ์ 97410 หน่วยที่ 1-7 = Printing Business Management /

Corporate Author
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2551
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1