เอกสารการสอนชุดวิชาการพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ 13311 หน่วยที่ 9-15 = Information Resources Development /

Corporate Author
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2552
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 7