รายงานการวิจัยและพัฒนาฐานข้อมูลบรรณานุกรมผลงานทางวิชาการของอาจารย์เอกสารการสอนสื่อโสตทัศน์ และสิ่่งพิมพ์ของสาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผู้แต่ง
ชุติมา สัจจานันท์
Corporate Author
สุภศรี กาหยี, สุกัญญา ธาราวัชรศาสตร์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1