ประมวลสาระชุดวิชาเศรษฐศาสตร์ภาครัฐ 60710 หน่วย 5-10 = Economics of the Public Sector /

Corporate Author
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2544
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1