เอกสารการสอนชุดวิชา การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 13311 หน่วยที่ 1-8 = Information resources development /

Corporate Author
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1