ประมวลสาระชุดวิชาเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม 60708 หน่วย 8-15 = Environment Economics /

Corporate Author
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2543
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1