การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพืนฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 = Using Information Technology in Administrating Basic Educational Institutes, Chaiyaphum Primary Education Service Area 1 /

ผู้แต่ง
รัษฎานุกร มณีจันทร์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1