รูปแบบและหลักการของการปกครองในพระไตรปิฎก = Forms And Principles of Government In The Tipitaka /

ผู้แต่ง
นครินทร์ แก้วโชติรุ่ง
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1