พัฒนาการแนวคิดประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนาเถรวาท : กรณีศึกษานักวิชาการในสังคมไทย = The Development of Democratic Concepts in Theravada Buddhism : A Case Study of Scholars in Thai Society /

ผู้แต่ง
นครินทร์ แก้วโชติรุ่ง
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1