สิทธิและเสรีภาพในประวัติศาสตร์การเมืองไทย = Freedom and rights in Thai political history /

ผู้แต่ง
ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1