สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรสกับการปฏิรูปการศึกษาพระพุทธศาสนา /

ผู้แต่ง
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สามลดา, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1