สื่อสงฆ์ไทยไกลโรค : โภชนบูรณาการสู่วิถีสงฆ์ 4 ภูมิภาค /

ผู้แต่ง
จงจิตร อังคทะวานิช
Corporate Author
อารยา แสงเทียน
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1