การศึกษาวิถีชีวิต ลักษณะอาหาร ภาวะโภชนาการของพระสงฆ์ สามเณร และฆราวาส : ในบริบท 4 ภูมิภาคประเทศไทย, รายงานฉบับสมบูรณ์ /

ผู้แต่ง
จงจิตร อังคทะวานิช
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.3161 จ119ก 2557
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
175 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม.