วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ = Computer science and information technology /

ผู้แต่ง
โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2557