สัมมาทิฏฐิ : ตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระ /

ผู้แต่ง
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
เชียงใหม่ : นันทพันธ์, 2555
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 4