วิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ : การประยุกต์ใช้และตัวอย่าง /

ผู้แต่ง
พิษณุ เสงี่ยมพงษ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1