ทฤษฎีองค์กรและพฤติกรรม : หลักการ ทฤษฎีการวิจัย และการปฏิบัติทางการศึกษา /

ผู้แต่ง
ธร สุนทรายุทธ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : เนติกุลการพิมพ์, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1