รายงานประจำปี 2556 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย = Annual Report 2013 Mahamakut Buddhist University /

Corporate Author
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย.
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์สุรวัฒน์, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1