การจัดการวัสดุเศษเหลือและของเสียจากอุตสาหกรรม = Management of By-Product and wastes from Oil industry /

ผู้แต่ง
กนกพร สังขรักษ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2