กฎหมายไทย เล่ม 34 แรงงานและวิชาชีพ = Thai Law /

Corporate Author
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา.
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ชวนพิมพ์ 50, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1