ลิขิตไว้ให้เห็นธรรม : ลายลิขิตพุทธทาสภิกขุ - ลายพู่กันติช นัท ฮันท์ /

ผู้แต่ง
พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1