เจ้านายเล็กฯ-ยุวกษัตริย์ : พระราชประวัติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เมื่อทรงพระเยาว์ 2468-2489 /

ผู้แต่ง
กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์,
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 4