ศัพทานุกรมพุทธศาสนา ไทย-บาลี-จีน = A Dictionary of Buddhism Thai-Pali-Chinese /

ผู้แต่ง
เย็นหงวน ภิกขุ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : วัดโพธิแมนคุณาราม, 2539
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2