การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 3 = Management of academic affairs at school attached elementary education service office 3

ผู้แต่ง
จารุวรรณ พุทธลา
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.2 จ337ก 2557
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
ก-ช, 99 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.