การศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักกทารศึกษา กรุงเทพมหานคร = A Study of Teachers' Satisfaction Towards Educational Administration of Administrators in Schools Under Bangkok Metropolitan Department of Education /

ผู้แต่ง
ศรีวิชัย สีทน
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.2 ศ248ก 2558
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
ซ, 208 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.