ความต้องการพัฒนาด้านวิชาการเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของครูในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาพระเจ้าพรหมมหาราช อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ = The Academic Demands for Entry Into the ASEAN Community of Teachers in the Phra Chao Phrommaharaj Education Quality Development Center, Chaiprakarn District, Chiang Mai Province /

ผู้แต่ง
เอนก อุนามูล
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.1 อ893ค 2558
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558
Physical description
ก-ฐ, 157 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.