การบริหารงบประมาณตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอเชียงดาว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 = Budget administration according to the principle of good governance of the school administration, Chiang Dao district, affiliated with the office of Chiang Mai primary education-area 3 /

ผู้แต่ง
ณัฐพงศ์ วงศ์ภูดินันท์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1