การบริหารงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ = The Scholarship Loans Administration, Mahamakut Buddhist University : Lan Na Campus, Chiang Mai Province /

ผู้แต่ง
รัตนาภรณ์ ประพันธ์รัตน์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2558
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1