การบริหารการเปลี่ยนแปลงกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศของมหาวิทยาลัยมหิดล = The change management and education quality assurance system for excellent performance at Mahidol university

ผู้แต่ง
กฤษณี เสนาเก่า
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1