บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด = School principal's roles in promoting student-centred learning at elementary school in Muang district, Roi Et province /

ผู้แต่ง
พระทองใส ฐิตธมฺโม (ศรีบุญเรือง)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.201 ท317บ 2557
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
Physical description
ก-ญ, 118 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.