บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด = School principal's roles in promoting student-centred learning at elementary school in Muang district, Roi Et province /

ผู้แต่ง
พระทองใส ฐิตธมฺโม (ศรีบุญเรือง)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557