การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด = Operation of Systems of Caring And Assisting Students At Thawatburi Social Welfare School in Thawatburi Distric, Roi Et Province

ผู้แต่ง
พระหวัน วรกวินฺโท (เพ็งวิไล)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1