การศึกษาเชิงวิเคราะห์หลักรัฐศาสตร์ที่มีในพระไตรปิฎก = AN ANALYTICAL STUDY OF THE PRINCIPLE OF POKITICAL SCIENCE IN THE TIPITAKA /

ผู้แต่ง
พระมหาธรรมรัต อริยธมฺโม (ยศขุน)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สุรวัฒน์, 2543