ธรรมปริทรรศน์ /

ผู้แต่ง
พระโสภณคณาภรณ์ (ระแบบ ฐิตญาโณ)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : วัดบวรนิเวศวิหาร, 2526
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1