100 ปีราชบพิธ /

Corporate Author
คณะกรรมการจัดทำหนังสืออนุสรณ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : รุ่งเรืองสาส์นการพิมพ์, 2529