ชั่วขณะสุดท้ายแห่งชีวิต /

ผู้แต่ง
ทะไลลามะ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2548
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2