พุทธวจน ฉบับ 2 คู่มือโสดาบัน /

ผู้แต่ง
พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : พุทธวจนสถาบัน, 2555
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1