ป่วย 3 เดือนเกิดสมุดเล่มนี้ : มกรา-กุมภา-มีนา 35 /

ผู้แต่ง
พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สุขภาพใจ, 2539
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2